Madein Sài Gòn

• Địa chỉ: 55/1 Nguyễn Văn Nghi

• Số điện thoại: 01676096813

• Email: madeinsaigon.org@gmail.com

• Website: http://madeinsaigon.org

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://madeinsaigon.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://facebook.com/madeinsaigon.org